Disclaimer

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Escom zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Escom geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u geen geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht heeft dit bericht te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen, de inhoud niet aan derden te verspreiden of te gebruiken en de afzender te informeren. Dit geldt eveneens voor eventuele bijlagen behorende bij dit bericht.


All e-mail messages (including attachments) of Escom are composed with great care. Escom cannot accept any liability for possible incorrectness and/or incompleteness of the information provided in this message, nor can any rights be claimed from the contents of this message (including attachments).

This message is intended exclusively for the recipient. If you are not an intended recipient, you are herewith notified that you have no right to copy or distribute this message to anyone other than the recipient. If you have received this message in error, you are requested to destroy it, not to distribute or use its contents to third parties and to inform the sender. This also applies to any attachments included with this message.